5. ИЗПЪЛНЕНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ

Когато започнете с изпълнението на конкретните дейности, времето и комуникацията са важни ресурси.

  • Време за работната група правилно да комуникира и изпълни дейностите
  • Време (достатъчно) за дейностите да повлияят върху организацията и служителите
  • Осигурете достатъчно комуникация по различно време и канали, за да поддържате темата жива да се уверите, че участниците са добре информирани.

Дейностите може да се случват на различни нива в организацията.
• На индивидуално ниво
• На ниво екип
• На организационно ниво
Опитайте се да изпълните дейности на всяко ниво.

• Опитайте се, доколкото е възможно, да интегрирате дейностите в по-широката рамка на политиката на организацията ви за здравословни условия на труд и благосъстояние. По този начин те ще могат да подсилят и подкрепят съществуващата политика.
• Опитайте се във възможно най-голяма степен да настроите дейностите към индивидуалните нужди и ги направете възможно най-гъвкави. Колкото повече дейности са съобразени с индивидуалните нужди на служителите, толкова по-голямо ще бъде въздействието им върху тях. Комуникирайте това по ясен и отворен начин. В края на краищата, добрите договорки правят добрите приятели.

Мерките могат да повишат разбирането и да информират хората чрез, напр., обучение. Те могат да предизвикат промяна. Промяната може да се случи на индивидуално ниво (промяна в поведението) или на организационно (промяна в културата). Опитайте се да постигнете устойчива промяна на всяко ниво в организацията.

Дейностите могат да се отнасят до (комбинацията) от различни типове енергия. Идеи за възможни действия в тази посока ще намерите в описанието на различните типове енергия (физическа, ментална, емоционална и духовна); вж. Работни листи: Типове енергия на работното място.

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.