КАК ДА ЗАПОЧНЕТЕ?

СЪДЪРЖАНИЕ

По-долу накратко описваме какво включват спирките по пътя. За да научите повече, натиснете върху съответната стъпка

1. Изграждане на подкрепяща база

Важно е да убедите различните заинтересовани страни в организацията колко е важно да работите върху енергията на работното място. Вашите заинтересовани страни са не само мениджърите и директорите (макар че е най-добре първо да убедите тях, преди да започнете), но също така и отделя по ЧР, отговорника по БЗУТ, ръководителя си в йерархията и, разбира се, служителите (също и чрез техни представители).

2. Създаване на структура

В тази стъпка ще създадете структурата, която да работи по темата за енергията на работното място. Може да организирате нова работна група (и да и дадете примамливо име, напр. „Енергизаторите“) или пък да използвате съществуваща работна група (напр., работеща по проблемите на безопасните и здравословни условия на труд).

Не е необходимо да създавате работна група в по-малка организация. Включете в процеса поне двама служители, за да осигурите приемственост, а и за да се  мотивират и енергизират взаимно.

3. Анализ

Целта на тази стъпка е да очертае настоящото състояние в организацията. Какво вече е направено по отношение на енергията на работното място? Кои нужди все още не са решени? За да постигнете добро разбиране за нуждите, включете колкото можете повече заинтересовани страни.

4. Стратегия и План за действие

В тази стъпка ще бъде осмислена цялата събрана информация. На нейна база ще се направи списък с приоритети и те ще се обвържат със специфични действия. Важно е да бъдат определени конкретни дейности и да се направи План за действие, в който да е ясно как и кога ще бъдат дейностите ще бъдат приложени в организацията.

5. Изпълнение

Действията определено говорят повече от думите. Ключовата дума тук е комуникация: обяснете детайлно на служители защо са избрани определени дейности и как ще бъдат приложени в организацията.

6. Оценка

За да оцените дали сте постигнали желаните цели, трябва да ги оцените. Може да направите това по различни начини. От една страна, може да се оцени дали дейностите са били приети и следвани. Кои са били потенциалните фасилитатори и бариери в процеса на прилагане? Друг подход е да оцените дали предприетите действия са оказали влияние върху резултатите на организацията и служителите.

7. Настройка и внедряване

След като сте направили оценката, имате 2 възможни пътя. Ако дейностите са били успешни, най-добре е да ги интегрирате в съществуващата организационна структура, за да ги продължите. Ако не са били успешни, може да проучите как да ги (пре)настроите така, че да станат успешни.

Пожелаваме ви изпълнено с енергия пътуване!

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.