6. ОЦЕНКА

СЪДЪРЖАНИЕ

Поздравления за това, че изпълнихте планираните дейности! Сега е важно да ги оцените. Уверете се, че ще направите това в подходящото време: оставете достатъчно време действията да окажат своето въздействие, преди да пристъпите към оценяването им.

И тук може да приложите SMART принципа (вж. по-горе):

  • Специфични (Specific): Кои индикатори показват, че действията са успешни или не? Примери тук са брой потребители, по-малък брой отсъствия и удовлетворенст на служителите от мерките.
  • Измерими (Measurable): При какви условия ще считаме, че дейностите са успешни? Напр.: 50% от служителите използват мерките, 10% намаление в отсъствията, висока степен на удовлетвореност на служителите от мерките и пр.
  • Приемливи (Acceptable): Кои са минималните изисквания дадена мярка да се приеме за успешна?
  • Реалистични (Realistic): Кои промени биха били реалистични?
  • Обвързани с време (Time-related): Кога очаквате да се случи промяната?

Формална и неформална оценка

Важно е по време на оценката да включите различни формални и неформални аспекти.

  • Формалната оценка е тази, която оценява обективни стойности и посоката им на промяна
  • Неформалната оценка включва субективния опит на служителите от прилагането на дейностите

Комбинацията от двата типа оценка ясно ще идентифицира въздействието на предприетите действия.

Полезни и възпрепятстващи фактори

Важно е да идентифицирате полезните и възпрепятстващите фактори при оценката. Може да ги използвате при настройката на дейностите впоследствие.

За да разберете по-добре ЗАЩО служителите не приемат дадена мярка, използвайте техниката на 3-те ЗАЩО.

Първо проверете ЗАЩО дадено действие не е било успешно. На база на отговора,  задайте въпроса ЗАЩО още веднъж и  после още веднъж.

Въздействие

В най-успешните случаи, дейностите имат голямо въздействие върху много служители. Но дейностите може да са много ценни и ако имат голямо въздействие върху по-малка група от служители или по-малко въздействие, но върху голям брой служители.

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.