4. СТРАТЕГИЯ И ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ

Включете служителите в разработването на Плана за действие. Това ще ви гарантира, че той в голяма степен отразява нуждите им и ще получи повече подкрепа, когато пристъпите към конкретни действия. В крайна сметка, работодателите и служителите имат обща отговорност проектът да успее. Един от начините да го направите е да използвате метода на Световното кафене (вж. Анекс 9: Световно кафене). Ясно комуникирайте, че участието на служителите е важно, но не всичко е възможно и избраните практически дейности ще зависят от изпълнимостта им и от степента им на въздействие върху служителите.

Участието и обратната връзка от служителите са важни, защото те осигуряват подкрепа за бъдещите действия“

Leonardo Van De Wiele – съветник по превенцията за безопасни условия на труд

Кои са приоритетите ни?

Приоритетите ще зависят от анализа на нуждите (вж. стъпка 3 и образците към нея), от предложените от служителите конкретни дейности, както и от реалистичността и изпълнимостта им и степента им на въздействие върху служителите.

  • Когато разработвате Плана за действие, опитайте се да включите комбинация от дейности, които могат бързо да се приложат (бързите победи), в краткосрочна и дългосрочна перспектива.
  • Включете предложените дейности в Плана, за да проследите изпълнението им впоследствие.

Изберете УМНИТЕ („SMART“) мерки
Използвайте SMART метода, за да разпишете мерките си. Анекс 10: Направете действията си SMART ще ви помогне да го направите. SMART е акроним от следните понятия:
• Специфични (Specific): Уверете се, че сте определили ясни и специфични цели и дейности. Проверете дали всеки е наясно с дейностите и каква е целта им.
• Измерими (Measurable): Уверете се, че целите и дейностите ви са измерими. Кога ще бъдат постигнали целите и изпълнени дейностите?
• Приемливи (Acceptable): Уверете се, че служителите, мениджърите и директорите подкрепят целите и мерките.
• Реалистични (Realistic): Изпълними и реалистични ли са предложените дейности? Съществува ли правна рамка за тях? Изискват ли твърде много усилия от служителите? Не са ли твърде много дейности едновременно? Търсете добрия баланс между бързите победи и дългосрочните действия. Това ще поддържа темата жива в организацията.
• Позиционирани във времето (Time-related): Кога ще бъдат приложени? За колко време? Временни или структурни мерки са?

Определете индикаторите за измерване на успеха

В тази стъпка трябва да определите кои индикатори успешно биха измерили целите и дейностите. Искате да постигнете въздействие върху енергийните нива и благосъстоянието на служителите.

Може да го направите по няколко начина:

  • Като например, да определите колко служители би трябвало да използват дадена услуга
  • Може да сравните ситуацията преди и след прилагане на дадено действие с количествени измерители за въздействието. Това означава, че задавате въпроси за поредица от индикатори (като напр. удовлетвореност от работата, симптоми на прегаряне и пр.), преди и след изпълнение, като проучвате как са се променили. Надяваме се, че оценката ви ще е положителна.
  • Възможно е да изследвате и индикатори, които вече се наблюдават от отдела ви по ЧР и които са свързани с благосъстоянието на работа. Като, напр., брой отсъствия по болест или текучество на персонала. Друг възможен индикатор е производителността на служителите.
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.