Политика за защита на личните данни – GDPR

и политика за бисквитките

I.Общи положения

Моля, прочетете този документ внимателно. Той съдържа Политиката за защита на личните данни на потребителите („ПОЛИТИКА”) и е неразделна част от Общите условия за ползване („УСЛОВИЯТА“). В случай че не сте съгласни с УСЛОВИЯТА, няма възможност да използвате ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА.

 1. При промяна на ПОЛИТИКАТА, промените ще бъдат публикувани тук.
 2. С цел предоставяне на услугите („УСЛУГИ”) в интернет страницата www.actauni.com („ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА”), ИДЕИН ЕООД с ЕИК 117630912, със седалище и адрес на управление: България, гр. Русе, Дружба 3, ул. „Н. Й. Вапцаров”, № 11, обработва данни на физически лица („Субекти на данни“/ „ПОТРЕБИТЕЛИ”), в съответствие с настоящата ПОЛИТИКА.
 3. При обработването на лични данни ИДЕИН ЕООД спазва всички приложими към дейността му нормативни актове по защита на личните данни, включително, но не само, Регламент (ЕС) 2016/679 („Регламент“).
 4. Съгласно Регламента, лични данни е всяка информация, която се отнася до Вас и чрез която можете да бъдете идентифицирани. Обработване на лични данни (”Обработване”) е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства.

II.Групи лица, за които се обработват данни

 1. Във връзка с предоставяните УСЛУГИ, ИДЕИН ЕООД обработва информация относно следните Субекти на данни:
  1. ПОТРЕБИТЕЛИ – физически лица, ползватели на ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА с регистрация;
  2. ПОТРЕБИТЕЛИ – физически лица, ползватели на ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА без регистрация;
  3. ПОТРЕБИТЕЛИ – физически лица, отправили запитвания (вкл. чрез обаждане), искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция към ИДЕИН ЕООД;
  4. ПОТРЕБИТЕЛИ – физически лица, информация за които се съдържа в запитвания (вкл. чрез обаждане), искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция, отправена към ИДЕИН ЕООД.

  III.Обработвани данни във връзка с предоставяне на Услугите

  1. Информация, която ПОТРЕБИТЕЛИТЕ предоставят: ПОТРЕБИТЕЛИТЕ сами решават дали и как да използват УСЛУГИТЕ, предоставяни чрез ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА. Във формите, чрез които се въвеждат лични данни, ясно е обозначен задължителния или доброволния характер на предоставяните данни. Данните, попълването на които е задължително, са такива, без които е невъзможно предоставянето на съответната УСЛУГА или част от нея.
  2. Регистрация / Създаване на потребителски профил: ползването на част от УСЛУГИТЕ е възможно след регистрация. За да създаде собствен потребителски профил, е необходимо ПОТРЕБИТЕЛЯТ да въведе: тип на потребителския профил име, фамилия, адрес на електронна поща и парола. В допълнение се съхранява информация за извършването на регистрацията и съгласяването с УСЛОВИЯТА (дата, час и IP адрес).
  3. Данни, съхранявани във потребителския профил: с изключение на задължителните данни, необходими за създаване на потребителски профил, ПОТРЕБИТЕЛЯТ сам преценява дали и какви допълнителни данни, съобразно функционалността на ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА, отнасящи се до него, следва да предостави.
  4. Включването на снимка в потребителския профил е изцяло по избор на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Запазената снимка е видима за всички останали потребители на ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА.
  5. С цел разрешаване на подадени жалби, сигнали, спорове, запитвания, искания или други въпроси, отправени в комуникация към ИДЕИН ЕООД, постъпила чрез електронни форми в ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА, чрез обаждания по телефон, чрез изпращане по регулярна или електронна поща, ИДЕИН ЕООД съхранява и обработва тази информация, както и резултата от това обработване.
  6. Услугите на ИДЕИН ЕООД и предоставените в ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА функционалности не са предназначени за съхранение и обработване на специални категории данни по смисъла на чл. 9 и чл. 10 от Регламента.
  7. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не съхранява и да не изпраща чрез ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА, под каквато и да е форма, информация, съдържаща специални категории данни и чувствителни данни като: данни, разкриващи неговия расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, нито генетични данни, биометрични данни, данни за здравословното му състояние, за сексуалния му живот или сексуалната му ориентация; данни, свързани с негови присъди и нарушения, документи за самоличност, както и ЕГН, номер на паспорт/лична карта и др. подобни.
  8. ИДЕИН ЕООД няма задължение и не следи за наличието на посочените в т. 6 и 7 данни в ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА. Предоставянето на такава информация е изцяло на риск и отговорност на предоставящото я лице.
  9. ПОТРЕБИТЕЛЯТ не бива да съхранява каквито и да е от горепосочените данни в потребителския си профил, както и да изпращате такива данни и на други потребители посредством функционалността на ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА.
  10. ИДЕИН ЕООД може да обработва и други данни, отнасящи се до ПОТРЕБИТЕЛЯ, в случаите, когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ предостави доброволно такива данни чрез попълване на съответни електронни форми в ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА, добавяне на предпочитания, настройки и др.

  IV.Данни, свързани с процеса на ползване на Услугите

  1. Запомняне на вписан потребител (автоматичен вход): в ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА е реализирана функционалност, позволяваща запомняне на вписан потребител. Функционалността се отнася до конкретно ползвано устройство и се активира от ПОТРЕБИТЕЛЯ посредством отбелязване на съответната отметка „запомни ме”. Функционалността се деактивира при изход от профила, както и при премахване на вече отбелязаната отметка „запомни ме”.
  2. Журнали, свързани със сигурност, техническа поддръжка, развитие и др. В ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА се използват журнали със следните цели: за подсигуряване на надеждното функциониране на УСЛУГИТЕ и установяване на технически проблеми; за подсигуряване сигурността на УСЛУГИТЕ и откриване на злонамерени действия; журнали в случаите, в които това се изисква от закона (като журнали на електрони волеизявления).
  3. Журнал за влизане в акаунт: този журнал дава възможност да бъдат установени и автоматично блокирани нерегламентирани опити за достъп до акаунти. Той се поддържа за период до 1 (една) година, като съдържа дата и час на влизането в акаунта, статус, дали влизането е през мобилна версия, приложение или десктоп браузър, IP адрес.
  4. Бисквитки: за функционирането на ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА е необходимо ползването на „бисквитки”. Детайлно описание на използваните бисквити и тяхното предназначение можете да намерите в Политиката за ползване на бисквитки.

  V.Цели за обработване на лични данни

  1. ИДЕИН ЕООД събира, използва и обработва информацията, описана по-горе, за целите, предвидени в настоящата ПОЛИТИКА и в УСЛОВИЯТА за ползване на УСЛУГИТЕ, които могат да бъдат:
   1. Цели, необходими за сключването и изпълнението на договора за предоставяне на УСЛУГИТЕ между ПОТРЕБИТЕЛЯ и ИДЕИН ЕООД;
   2. Цели, необходими за защита и прилагане на легитимните интереси на други ползватели на УСЛУГИТЕ, трети лица и ИДЕИН ЕООД;
   3. Цели, за които ПОТРЕБИТЕЛЯТ е дал своето изрично съгласие;
   4. Цели, необходими за изпълнението на законови задължения на ИДЕИН ЕООД.
  2. Сключване и изпълнение на договор: това са целите, необходими за стъпките по сключването и изпълнението на договора между ПОТРЕБИТЕЛЯ и ИДЕИН ЕООД, включително необходимото за това обработване на данни при извършване на регистрация, създаване на потребителски профил и дейностите по предоставяне на УСЛУГИТЕ, достъпни чрез ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА. В допълнение тези цели включват комуникацията с ПОТРЕБИТЕЛЯ, включително по електронна поща, необходима във връзка с предоставяне на УСЛУГИТЕ и/или уведомяването на ПОТРЕБИТЕЛЯ за промени в предоставяните УСЛУГИ. За целта може да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории данни.
  3. Легитимен интерес: това са цели, свързани със законни интереси на ИДЕИН ЕООД и/или трети лица като например – други обучители. Тези цели включват:
   1. Осигуряване на нормалното функциониране и използване на ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ и от страна на другите потребители, поддръжка и администриране на УСЛУГИТЕ, разрешаване на възникнали спорове, установяване и предотвратяване на злонамерени действия.
   2. Откриване и разрешаване на технически или проблеми с функционалността.
   3. Осъществяване на комуникация с ПОТРЕБИТЕЛЯ, включително по електронен път по важни въпроси, свързани с УСЛУГИТЕ.
   4. Приемане и обработване на получени сигнали, жалби, искания и друга кореспонденция;
   5. Осъществяване и закрила на правата и законните интереси на ИДЕИН ЕООД, включително и по съдебен ред, и оказване на съдействие при осъществяване и закрила на правата и законните интереси на другите ползватели на ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА и/или засегнати трети страни.
   6. За тези цели е възможно да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории.
  4. Законови задължения: целите, свързани със спазване на законови задължения на ИДЕИН ЕООД, включват изпълнение на предвидени в закона задължения за запазване или предоставяне на информация при постъпване на съответно разпореждане от компетентни държавни или съдебни органи, при осигуряване на възможност за осъществяване на контролните правомощия на компетентните държавни органи, при изпълнение на законовите задължения на ИДЕИН ЕООД да уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ за различни обстоятелства, свързани с неговите права, с предоставяните УСЛУГИ или със защитата на данните на ПОТРЕБИТЕЛЯ и др. под. За тези цели е възможно да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории.
  5. Изрично съгласие: данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ могат да бъдат обработвани на базата на негово изрично съгласие, като обработването в този случай е конкретно и в степента и обхвата, предвидени в съответното съгласие.

  VI.Срок на съхранение

  1. При съхранението на данни, ИДЕИН ЕООД прилага генералния принцип за съхранение на данни в минимален обем и за срок не по-дълъг от необходимото за предоставяне на УСЛУГИТЕ, подсигуряване на тяхната сигурност и надеждност и изискванията на закона:
   1. Регистрационни данни (като име, фамилия, адрес на електронна поща) и информация за извършването на регистрацията и съгласяването с УСЛОВИЯТА (дата, час, IP адрес): за целия период на поддържане на потребителския профил в ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА и до 1 (една) година от прекратяване на регистрацията.
   2. Данни за езикови преференции: през периода от време, през което потребителската сесия е активна.
   3. Журнал за влизане в потребителския профил (съдържа дата и час на влизането в акаунта, статус, дали влизането е през мобилна версия, приложение или десктоп браузър, IP адрес): за период до 1 (една) година от последното влизане или до закриването на потребителския профил.
   4. Системни журнали (могат да съдържат информация като: дата и час, IP адрес, URL, информация за версия на браузър и устройство): за период до 1 (една) година.
   5. Кореспонденция, жалби и сигнали, искания, входящи телефонни обаждания: данни от кореспонденция, жалби и сигнали се съхраняват за срок до 5 (пет) години. Данни за входящи телефонни разговори се съхраняват за срок до 1 (един) месец.
  2. В случай на възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на данни и/или искане от компетентен държавен орган, е възможно запазване на данни за по-дълъг от посочените срокове, до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред всички инстанции.
  3. Посочените срокове могат да бъдат променени, в случай че бъде установено различно изискване за запазване на информацията съгласно действащото законодателство.
  4. Създаване на резервно копие (backup). С цел гарантиране и осигуряване на надеждността на УСЛУГИТЕ и предпазване от загуба на данни по технически причини, в ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА се прилага политика на създаване на резервно копие на данните. Максималният период за актуализация (вкл. изтриване на данни) на всички резервни копия е 7 (седем) дни.

  VII.ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

  1. ИДЕИН ЕООД не предоставя потребителски лични данни на трети лица, по никакъв друг начин освен в описаните в тази ПОЛИТИКА, УСЛОВИЯТА и предвидените в закона случаи.
  1. Лични данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ могат да бъдат предоставени на трети лица само в следните случаи:
   1. когато това е предвидено в закон;
   2. ако това бъде поискано по надлежен начин от компетентен държавен орган;
   3. когато сме получили изрично съгласие за това от ПОТРЕБИТЕЛЯ;
   4. когато това се налага за защитата на права и законни интереси на ИДЕИН ЕООД и/или други потребители на УСЛУГИТЕ.
  1. Промяна на собственост в случай на сливане, придобиване или продажба на активи, засягащи обработването на лични данни, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ще бъде уведомен предварително.
  2. Права по отношение на личните данни съгласно Регламента, правата на ПОТРЕБИТЕЛЯТ са както следва:
   1. Право на информираност: настоящата ПОЛИТИКА има за цел да информира ПОТРЕБИТЕЛЯ подробно за обработването на неговите лични данни във връзка с предоставяните УСЛУГИ.
   2. Право на достъп: ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да получи потвърждение дали се обработват негови лични данни, достъп до тях и информация относно обработването им и правата на ПОТРЕБИТЕЛЯ във връзка с тези данни. Такъв достъп можете да бъде осъществен по всяко време, чрез предвидените за това функционалности.
   3. Право на коригиране: ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да коригира свои лични данни, в случай че те са непълни или неточни.
   4. Право на изтриване: ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да поиска изтриване на данни, освен в случаите, в които за тяхното обработване е налице съществено основание и/или законово задължение.
   5. Закриване на потребителски профил: в случай че желае, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има възможност да закрие своя потребителски профил по всяко време, чрез предвидената за това функционалност.
   6. Право на ограничаване във връзка с обработването на данни: Регламентът предвижда възможност за ограничаване обработването на лични данни от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ако са налице основания за това, предвидени в него.
   7. Право за уведомяване на трети лица: в случай че е приложимо, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да поискате от Администратор на негови лични данни да уведоми третите лица, когато той е предоставил такива данни, във връзка с коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на лични данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
   8. Право на преносимост на данните: ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да получи личните данни, които е предоставил и които се отнасят за него, в структуриран, популярен формат, пригоден за машинно четене, както и да използва тези данни за друг администратор по преценка на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
   9. Право да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за ПОТРЕБИТЕЛЯ или по подобен начин го засяга в значителна степен, освен ако не са налице предвидените в приложимото законодателство по защита на личните данни основания за това и са предвидени подходящи гаранции за защита на правата, свободите и легитимните интереси на ПОТРЕБИТЕЛЯ: при предоставяне на УСЛУГИТЕ в ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА не се използват технологии, попадащи в тази категория.
   10. Право на оттегляне на съгласие: ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право, по всяко време, да оттегли съгласието си за обработването на лични данни, което се осъществява въз основа на дадено от него съгласие: такова оттегляне не засяга законосъобразността на обработването въз основа на даденото съгласие до момента на оттеглянето му. При услуги като абонамент за обяви по електронна поща, абонирането за които става на базата на съгласието на ПОТРЕБИТЕЛЯ се предвижда възможност за прекратяване на абонамента по всяко време (оттегляне на съгласието).
   11. Право на възражение: ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да възрази по отношение на данни, обработвани на базата на легитимен интерес. В случай на постъпване на такова възражение ИДЕИН ЕООД ще разгледа искането на ПОТРЕБИТЕЛЯ и ако е основателно, ще го изпълни. Ако се счете, че съществуват убедителни законови основания за обработването или че то е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ИДЕИН ЕООД ще информира ПОТРЕБИТЕЛЯ за това.
   12. Право на жалба до надзорен орган: ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да подаде жалба до надзорен орган, ако счете, че обработването на лични данни, отнасящи се до него, нарушава приложимото законодателство по защита на личните данни. Надзорният орган в Република България е Комисията за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.
   13. Точност на информацията: ИДЕИН ЕООД не носи отговорност за верността на предоставяните от ПОТРЕБИТЕЛЯ данни, не извършва проверки в този смисъл и не гарантира действителната самоличност на физическите лица, предоставили данните. Във всички случаи на съмнения от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, на установена измама и/или злоупотреба, ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да уведоми ИДЕИН ЕООД незабавно. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при предоставяне на каквато и да е информация в ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА да не нарушава правата на други лица във връзка със защитата на техните лични данни или други техни права.
  3. Данни за контакт:

  ИДЕИН ЕООД с ЕИК 117630912

  Адрес за контакт: България, гр. Русе 7000, ул. „Зайчар” № 9

  Тел.: + 359 82 831183

  Адрес на електронна поща: office@idein.eu

  Настоящата ПОЛИТИКА е последно актуализирана на 14.10.2020 г.

Политика за бисквитките

За да работи добре платформата ActaUNi, понякога поставяме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки.

Какво представляват бисквитките?

Бисквитките са малки текстови файлове, които се запазват на вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате даден уебсайт. Те позволяват на уебсайта да запаметява вашите действия и предпочитания (като например потребителско име, език, размер на шрифта и други настройки за показване) за определен период от време, за да не се налага да ги въвеждате всеки път, когато посещавате сайта или преминавате от една страница към друга.

 • Собствените бисквитки са бисквитки, използвани от уебсайта, който посещавате. Само този уебсайт може да ги прочете. Освен това даден уебсайт може евентуално да използва външни услуги, за които се използват отделни бисквитки, наричани бисквитки на трети страни.
 • Постоянните бисквитки се запазват на вашия компютър и не се изтриват автоматично, когато затворите браузъра си, за разлика от сесийните бисквитки, които се изтриват, когато затворите браузъра.

Когато посетите ActaUNi за първи път, ще получите покана да приемете или откажете бисквитките.

Бисквитките могат също да се използват за изготвяне на анонимизирана статистика за навигацията в нашите сайтове.

По какъв начин използваме бисквитките?

ActaUni използва предимно собствени бисквитки. Това са бисквитки, поставени и контролирани от Идеин ЕООД, а не от външни организации.

За да можете да видите някои от нашите страници обаче, ще трябва да приемете бисквитки от външни организации.

Можете да изтриете или блокирате бисквитките, но ако го направите е възможно някои функции на платформата да не работят както трябва. Бисквитките се използват за запаметяване на:

 • вашите настройки за показване, като например език за навигация, контраст, размер на шрифта, използвано устройство, предпочитания за резултатите от търсенето и за уведомленията;
 • вашето последно посещение на уебсайта (за статистически цели) и последните три страници, които сте посетили (за улеснение на нашето бюро за помощ, в случай че изпратите заявка);
 • информация дали сте приели или не използването на бисквитки на този сайт.

Бисквитки за предпочитания на посетителите

Това са зададени от нас бисквитки, които можем да четем само ние. В тях се записва дали сте приели (или отхвърлили) политиката на сайта за бисквитките

Наименование Услуга Цел Вид бисквитка и продължителност
PORTAL2012_USER_PREFERENCES OP PORTAL Съхраняване на предпочитанията на потребителя (език, достъпност, страниране, търсене по подразбиране и др.) Край на сесията на браузъра
GUEST_LANGUAGE_ID OP PORTAL Запазване на езика на посетителя 1 година

Оперативни бисквитки

Има някои бисквитки, които трябва да включим, за да може определени уеб страници да функционират. За тях не се изисква вашето съгласие. По-специално:

 • бисквитки за автентификация;
 • технически бисквитки, изисквани от определени компютърни системи.

Бисквитки за автентификация

Те се запазват, когато влизате в профила си в ActaUNi чрез нашата услуга за автентификация (ActaUni Login). Когато правите това, вие приемате съответната политика за поверителност.

Наименование Услуга Цел Вид бисквитка и продължителност
COOKIE_ORIG_URL OP PORTAL Автентификация на посетителите на портала Край на сесията на браузъра
COOKIE_PROXY_URL OP PORTAL Автентификация на посетителите на портала Край на сесията на браузъра
COOKIE_LOGOUT_URL OP PORTAL Автентификация на посетителите на портала Край на сесията на браузъра
COOKIE_REQUEST_TOKEN OP PORTAL Автентификация на посетителите на портала Край на сесията на браузъра
COOKIE_REQUEST_TOKEN_SECRET OP PORTAL Автентификация на посетителите на портала Край на сесията на браузъра

Наименованията на тези бисквитки могат да се променят по технически причини.

Технически бисквитки

Наименование Услуга Цел Вид бисквитка и продължителност
OP_PORTAL_BASKET_ID OP PORTAL Управление на кошницата Край на сесията на браузъра
OP_PORTAL_BASKET_ID OP PORTAL Управление на кошницата Край на сесията на браузъра

Аналитични бисквитки

Използваме тези бисквитки единствено за вътрешни проучвания, които ни позволяват да подобрим предлаганата услуга за всички потребители.

Чрез бисквитките просто анализираме как си взаимодействате с нашия уебсайт — като анонимен потребител (събраните данни не позволяват да бъдете идентифицирани лично).

Също така тези данни не се споделят с трети страни и не се използват за други цели. Анонимизираните статистически данни могат да бъдат споделяни с външни изпълнители, работещи по проекти в областта на комуникациите по договор Идеин ЕООД.

Имате право да откажете този вид бисквитки чрез банера за бисквитки, който се показва на първата страница, която посетите.

Наименование Услуга Цел Вид бисквитка и продължителност
WT_FPC OP PORTAL Събиране на аналитични данни от потребителите Край на сесията на браузъра
_pk_ses OP PORTAL Събиране на аналитични данни от потребителите 30 минути
_pk_id OP PORTAL Събиране на аналитични данни от потребителите 13 месеца
ppms_privacy_ OP PORTAL Съхраняване на съгласието на посетителя за събиране и използване на данни 365 дни или 30 минути (при анонимно проследяване)

Бисквитки на трети страни

На някои от нашите страници се показва съдържание от външни доставчици, като например YouTube, Facebook и Twitter.

За да видите това съдържание, най-напред трябва да приемете техните правила и условия. Част от тях са техните политики за бисквитките, върху които нямаме контрол.

Ако не разгледате въпросното съдържание, на вашето устройство няма да се инсталират бисквитки на трети страни.

Външни доставчици на ActaUni

Тези услуги на трети страни са извън контрола на Идеин ЕООД. Доставчиците могат по всяко време да променят условията за ползване на тяхната услуга, целта и употребата на бисквитки и др.

Лични данни

Свързаната с бисквитките информация не се използва за установяване на вашата самоличност, а образците с данни са изцяло под наш контрол. Бисквитките не се използват за цели, различни от посочените тук.

Как можете да управлявате бисквитките?

Можете да управлявате/изтривате бисквитки според предпочитанията си.

Премахване на бисквитки от вашето устройство

Можете да изтриете всички бисквитки на вашето устройство, като изчистите историята на сърфирането във вашия браузър. Това ще премахне всички бисквитки от всички уебсайтове, които сте посетили.

Имайте предвид обаче, че може също да изгубите съхранена информация (напр. данни за влизане в профили, предпочитания за сайтове и др.).

Управление на бисквитки на ActaUNi

За по-прецизен контрол върху бисквитките на ActaUni, проверете настройките за поверителност и бисквитки в предпочитания от вас браузър.

Блокиране на бисквитки

Можете да настроите повечето съвременни браузъри да не позволяват поставянето на бисквитки на вашето устройство, но след това може да ви се наложи ръчно да настройвате някои параметри всеки път, когато посещавате платформата. Възможно е също някои услуги и функции изобщо да не работят (напр. влизането във вашия профил).

 • Приемам бисквитките
 • Отказвам бисквитките (освен тази, която запаметява настоящия избор)
 • Отказвам бисквитките (*) (в този случай ще виждате банера ни за бисквитки всеки път, когато посещавате нашия уебсайт)

(*) Можете да откажете използването само на бисквитки, които не са абсолютно необходими. Някои бисквитки са абсолютно необходими, за да можете да използвате този сайт. Без тях няма да можем да ви предоставим определени функции, като например автоматично влизане в платгормата.

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.