Правила и условия за обучители, които се явяват трети страни

Тези правила и условия са актуализирани на 14.10.2020.

С приемането на тези Правила и условия, задължителен елемент от регистрацията ви като обучител в платформата ActaUni, вие се съгласявате да ги спазвате.

Настоящите правила съдържат подробности, уреждащи правата, задълженията и поведението на обучителите – трети страни в платформата ActaUni и са неразделна част от нашите Общи правила и условия за ползване на платформата.

Обучители, които са пряко ангажирани от Идеин ЕООД, като собственик на платформата ActaUni сключват индивидуални договори, в които са регламентирани техните права, задължения и поведение в платформата. Разработените от тях обучения са точно и ясно обозначени в платформата. Ако желаете да ползвате материали, разработени от наш екип, моля свържете се с нас на ел. поща office@idein.eu.

Като обучител – трета страна, настоящите Правила са договорът, който сключвате с Идеин ЕООД.

 1. Задължания на обучителите

Като обучител вие отговаряте за цялото съдържание, което публикувате, включително, но не само, курсове, уроци, викторини, упражнения, практически тестове, задачи, материали, отговори, съдържание на целевата страница на курса и комуникации („Публикувано съдържание“).

Вие гарантирате и потвърждавате следното:

 • Данните на профила ви, които предоставяте, са верни и актуални.
 • Вие сте собственик на публикуваното съдържание или имате всички необходими лицензи, права, разрешителни и пълномощни да публикувате това съдържание и респективно да оторизирате Идеин ЕООД да го използва в съответствие с настоящите и Общите правила и условия за използване.
 • Съдържанието, което изпращате, по никакъв начин не нарушава или накърнява правата на интелектуална собственост на трети страни.
 • Имате необходимата квалификация, както и специализирани знания, за да предоставите обучението, което публикувате.
 • Гарантирате, че качеството на обучението ви отговаря на стандартите в съответната област на знание, както и на стандартите за преподавателските услуги като цяло.

Също така гарантирате, че:

 • Няма да публикувате неподходящо, обидно, расистко, подстрекаващо, сексистко, порнографско, невярно, подвеждащо, неточно, нарушаващо правата, клеветническо или уронващо авторитет съдържание или информация.
 • Няма да публикувате или предавате непоискани или неупълномощени реклами, промоционални материали, нежелани или спам съобщения или други искания (търговски или други) в рамките на обученията, предоставяни за потребителите чрез платформата.
 • Ще използвате Платформата само за предоставяне на обучение, надграждане на знания и преподаване на вашите обучаеми.
 • Няма да се ангажирате с каквато и да е дейност в платформата, която би могла да доведе до плащане на лицензи или на хонорари от Идеин ЕООД на трети страни, като напр. възнаграждения за публично изпълнение на музикални произведения или звукозаписи.
 • Няма да се представяте за някой друг или да получавате неоторизиран достъп до профила на друго лице.
 • Няма да безпокоите по никакъв начин, да възпрепятствате или пречите на други обучители да предоставят своите обучения.
 1. Право на ползване на обучителните материали от страна на Идеин ЕООД.

Вие предоставяте на Идеин ЕООД правото, както е посочено в Правилата и условията за ползване, да предлага, продава и използва публикуваното от вас съдържание, за да го направи достъпно за участниците. Това включва и правото за добавяне на субтитри или да прави технически корекции на съдържанието, за да се осигури достъпност за всички, като напр. увеличаване на шрифт, озвучаване и пр.

Имате право, освен ако не е уговорено друго, да премахнете публикувано от вас обучение изцяло или частично от нашата платформа, по всяко време. Всички права, предоставени на обучаемите преди премахването на публикуваното съдържание, ще продължат да съществуват в съответствие с Общите правила и условия, включително достъп за цял живот.

Разрешено ни е да използваме цялото или част от публикуваното от вас съдържание с цел контрол на качеството на разработените материали, както и за демонстрации, маркетингови и рекламни кампании и пр.

 1. Доверие и безопасност

3.1 Политика на доверие и безопасност

ActaUni не публикува курсове в някои тематични области. Темата може да бъде изключена поради опасения, че се счита или за вредна, или за обидна за обучаемите, или защото по друг начин е в противоречие с ценностите и духа на ActaUni.

Ограничени теми

Сексуалност

Забранено е да се публикува каквото и да е порнографско съдържание – пряко или по подразбиране.  Теми, свързани с репродуктивното здраве и интимните отношения не трябва да съдържат в себе елементи на явна или скрита порнография.

Примери за това какво не е разрешено:

 • Инструкции за съблазняване и/или сексуални техники
 • Обсъждане на секс играчки

Примери за това какво е разрешено:

 • Курсове за безопасен секс
 • Психология на сексуалното общуване

Голота и облекло

Голотата е разрешена, само когато е съществен елемент от обучението, като напр. в художествен, медицински или академичен контекст. Облеклото трябва да е подходящо за предметната област на обучение, без излишен акцент върху открити части на тялото.

Разрешени са например:

 • Изобразително изкуство и рисуване на тяло
 • Анатомични илюстрации
 • Медицински кадри или демонстрации

Срещи и взаимоотношения

Не се допуска съдържание с цел привличане, флирт, ухажване и др.

Какво е разрешено:

 • Брачно консултиране
 • Общи дискусии за интимност в курсове, фокусирани върху заздравяване на партньорските взаимоотношения

Примери какво не е разрешено:

 • Стереотипи относно пола и ролите на половете

Инструкции за оръжия

Не се разрешава съдържание, което предоставя инструкции за изработване, боравене или използване на огнестрелни или въздушни оръжия.

Примери какво е разрешено:

 • Как да обезоръжим нападател

Насилие и телесни повреди

Не е разрешено да бъдат показвани опасни дейности или поведение, които могат да повлияят на здравето или да доведат до нараняване. Абсолютно е недопустимо насърчаване към насилие, във всички негови форми.

Примери какво не е разрешено:

 • Самонараняване
 • Злоупотреба с наркотици
 • Нездравословни методи за контрол на теглото
 • Екстремни модификации на тялото
 • Курсове за техники, насърчаващи агресия

Примери какво е позволено:

 • Курсове по бойни изкуства
 • Възстановителни програми за различен тип завизимости

Дискриминационен език или идеи

Съдържание или поведение, насърчаващи дискриминационни нагласи въз основа на групови характеристики като раса, религия, националност, увреждане, полова идентичност, пол или сексуална ориентация, са абсолютно забранени в платформата.

Незаконни или неетични дейности

Съдържанието трябва да е в съответствие с приложимото национално законодателство. Дейности, които са незаконни в много юрисдикции, също могат да бъдат забранени, дори ако са разрешени в държавата на пребиваване на потребителя.

Примери какво не е разрешено:

 • Инструкции за достъп до кракващ софтуеър
 • Инструкции за всякакви форми на тормоз

Какво е разрешено:

 • Инструкции за това как да намерим ваучер/ купон

Дезинформация и подвеждащо съдържание

Инструкции, които са умишлено подвеждащи или които популяризират идеи в противоречие с тези на научните, медицинските или академичните общности, няма да бъдат допускани за публикуване.

Не е разрешено, напр.:

 • Обучения/ теории, водещи към разколебаване относно ползите от ваксините

Неподходящи или чувствителни по друг начин теми или език

Екипът ни ще контролира не само вида на дискутираната тема, но начинът, по който е представена. Когато предоставяте инструкции по чувствителна област, уверете се, че всички свързани обучителни материали се отнасят внимателно към този предмет. Избягвайте език и изображения, които са подстрекателски, обидни или нечувствителни по какъвто и да е начин.

Запазваме си правото да премахнем курсове, да спрем плащанията и/ или да блокираме обучители в следните случаи, без предизвестие:

 • Неспазване на нашите политики и условия (вкл. Общите правила и условия) от обучителя или ако съдържанието на обучението не отговаря на тях;
 • Некачествени обучителни материали (нечетими текстове, лошо качество на видео материалите и пр.) или негативна обратна вързка за курса от страна на обучаващите се;
 • Поведение на обучител, което уронва авторитета на Идеин ЕООД и ActaUni и може да води до публична дискредитация, замесване в скандал и пр.

3.2 Взаимоотношения с други потребители

Като обучител нямате преки договорни отношения с обучаемите, така че единствената информация, която ще получите за тях е тази, предоставена чрез Платформата. Задължавате се да използвате предоставените ви данни единствено и само за целите на обученията си в ActaUni и гарантирате, че нито ще поискате допълнителни лични данни, нито ще съхранявате лични данни на участници, извън платформата.

Съгласявате се, че Идеин ЕООД не носи никаква отговорност и се освобождава от всякакви претенции или искове, произтичащи от използването на личната информация на участниците от ваша страна.

 1. Формиране на цена

Когато публикувате курс, може да определите цената, която искате обучаемите да заплащат за участие в него.

Имате право да публикувате и обучение, което се предоставя безплатно.

 1. Плащания

5.1 Споделени приходи

Когато обучаем закупи ваш курс, ще изчислим брутната сума от продажбата като действителна сума, получена от Идеин ЕООД. От тази сума удържаме всички такси за транзакции и 3% такса за администрация и обработка и това е нетната сума от прихода от един участник.

Вашият дял от всяка платена такса от обучаем, записал се за ваше обучение ще бъде 70% от нетната сума, платима за курса ви, намалена с всички приспадания, които могат да се наложат, като например възстановяване на суми на обучаващ се.

В случай, че Идеин ЕООД вземе решение да промени този процент, ще бъдете уведомени по подходящ начин като напр. имейл съобщение или публикуване на видно място в платформата, не по-късно от 30 дни, преди влизане в сила на промяната.

Всички плащания към обучителите ще се извършват от Идеин ЕООД в левове, ако обучителят се намира в България и в евро за обучители, намиращи се извън България, независимо от валутата, в която е извършена продажбата. Ние ще покрием таксите за обработка на транзакции, с изключение на таксите за конвертиране на валута и банковия превод.

Всеки обучител получава отчет за продажбите, в който са ясно показани продажна цена в местна валута и сумата на продажбата, след конвертиране в евро.

5.2 Получаване на плащания

Трябва да имате PayPal профил и да ни предоставите правилния имейл адрес, свързан с вашия акаунт, за да извършим навременно плащане или банкова сметка.

Плащанията ще бъдат извършени в рамките на 45 дни от заплащането на съответния курс.

Като обучител, вие носите отговорност за това дали имате право да получавате плащания от българска фирма.

Запазваме си правото да не извършваме плащания в случай на доказана измама, нарушаване на права на интелектуална собственост или други нарушения на приложимото законодателство.

Обучителят носи пълна отговорност за заплащане на дължимите данъци, в съответствие с приложимото законодателство на държавата, в която пребивава.

5.3 Възстановявания

Вие се съгласявате, че обучаемите имат право на възстановяване на платена такса за обучение,  както е посочено в Правилата и условията за ползване. Обучителите няма да получават плащания за транзакции, които са възстановени съгласно Правилата и условията за ползване.

Ако обучаващият се поиска възстановяване, след като вече сме извършили съответното плащане към вас, ние си запазваме правото (1) да приспаднем сумата на възстановяването от следващото плащане, което ще бъде извършено към вас, или (2) ако не ви дължим допълнителни плащания, или ако сумите на плащанията не са достатъчни, за да покрият възстановените суми, правото да поискаме да изплатите всички суми, възстановени на обучаемите  във ваши обучителните курсове.

 1. Закриване на профил

Ако желаете да изтриете своя профил като обучител, моля свържете се с администратор чрез ел. поща: office@idein.eu

Всички дължими към вас плащания, до момента на изтриване на профила ви, ще ви бъдат изплатени в разумен срок, ако всички ангажименти са изпълнени.

Имайте предвид, че според нашата клауза за достъп за цял живот до записани курсове, обучаемите следва да продължат да имат достъп до тях, дори след като закриете профила си.

Вие се съгласявате, че обучаемите, които преди това са се записали във вашите курсове, ще продължат да имат достъп до вашето име и публикувано съдържание, дори след като профилът ви е изтрит.

 1. Други законови разпоредби

7.1 Актуализации

Периодично може да актуализираме настоящите Правила и условия, по различни причини, вкл. и когато добавяме нови функции.

Идеин ЕООД си запазва правото по свое усмотрение да променя тези Правила и условия по всяко време. При промяна ще бъдете уведомени или чрез имейл известие, изпратено на имейл адреса, посочен във вашия профил, или чрез публикуване на съобщение на видно място в Платформата. Промените влизат в сила в деня на публикуването им, освен ако не е посочено друго.

В случай, че продължите да използвате платформата, след като промените влязат в сила, това означава, че приемате промените.

Всички актуализирани Правила и условия заменят предходните такива.

7.2 Преводи

Всички преводи извън български/ фламандски език на тези условия са предоставени само за удобство. Вие се съгласявате, че българската версия на Условията за обучителите има превес при всеки потенциален конфликт.

7.3 Отношенията между нас

Вие и ние се съгласяваме, че между нас не съществува съвместно предприятие, партньорство, заетост или отношения на възложител с изпълнител.

 1. 8. Контакт

Най-добрият начин за връзка с нас е чрез електронна поща: office@idein.eu

Ще се радваме да ни зададете своите въпроси или да ни изпратите обратна връзка за платформата!

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.