Beleid inzake Bescherming

Persoonlijke Gegevens

Algemeen

 1. Lees dit document aandachtig door. Het bevat het beleid voor de bescherming van persoonlijke gegevens van gebruikers (“POLICY”) en maakt integraal deel uit van de gebruiksvoorwaarden (“TERMS”). Als u het niet eens bent met de voorwaarden kunt u de website niet gebruiken.
 2. Wijzigingen in het beleid worden hier geplaatst.
 3. Met het oog op het leveren van de diensten op de website www.actauni.com, IDEIN LTD with UIC 117630912, met hoofdkantoor in: Bulgarije,  Ruse,  Druzhba 3,  N. Y. Vaptsarov St. 11, voert de verwerking van de persoonsgegevens uit in overeenstemming met het huidige beleid.
 4. Bij de verwerking van de persoonsgegevens zal IDEIN LTD alle toepasselijke voorschriften inzake gegevensbescherming naleven, inclusief, maar niet beperkt tot, Verordening (EU) 2016/679.
 5. Volgens de verordening zijn persoonsgegevens alle informatie die op u betrekking heeft en waarmee u geïdentificeerd kunt worden. Verwerking van persoonsgegevens is elke handeling of een reeks handelingen die op automatische of andere wijze kan worden uitgevoerd met betrekking tot persoonsgegevens.

II.Groepen van betrokkenen

 1. In verband met de geleverde DIENSTEN verwerkt IDEIN LTD informatie over de volgende betrokkenen:
  1. GEBRUIKERS – natuurlijke personen die de WEBSITE gebruiken, met registratie;
  2. GEBRUIKERS – natuurlijke personen die de WEBSITE gebruiken, zonder registratie;
  3. GEBRUIKERS – natuurlijke personen die vragen hebben gesteld (inclusief telefoontjes), verzoeken, waarschuwingen, klachten of andere correspondentie met IDEIN LTD;
  4. GEBRUIKERS – natuurlijke personen, informatie over wie vervat is in vragen (inclusief telefoontjes), verzoeken, waarschuwingen, klachten of andere correspondentie gericht aan IDEIN LTD.

III.Gegevens die worden verwerkt in verband met de levering van de diensten

 1. Informatie verstrekt door GEBRUIKERS: GEBRUIKERS beslissen zelf of en op welke manier ze de DIENSTEN die via de WEBSITE worden aangeboden, gebruiken. De formulieren waarmee persoonsgegevens worden ingediend, moeten duidelijk de verplichte of vrijwillige aard van de verstrekking van gegevens aangeven. De verplichte gegevens zijn gegevens zonder welke het leveren van de betreffende DIENST of een deel daarvan onmogelijk is.
 2. Registratie / Opbouw van een gebruikersprofiel: het gebruik van sommige DIENSTEN is alleen mogelijk na registratie van de gebruiker. Om een individueel gebruikersprofiel aan te maken, moet de GEBRUIKER het volgende invoeren: type gebruikersprofiel, voornaam en achternaam, e-mailadres en wachtwoord. Daarnaast wordt informatie over de registratie en overeenkomst met de VOORWAARDEN (datum, tijd en IP-adres) opgeslagen.
 3. Gegevens opgeslagen in het gebruikersprofiel: behalve de verplichte gegevens die nodig zijn om een gebruikersprofiel aan te maken, beslist de GEBRUIKER of en welke aanvullende gegevens met betrekking tot hem / haar hij / zij moet indienen in overeenstemming met de WEBSITE-functionaliteit.
 4. Het uploaden van een foto in het gebruikersprofiel hangt volledig af van de discretie van de GEBRUIKER. De opgeslagen afbeelding is zichtbaar voor alle andere WEBSITE-gebruikers.
 5. Om klachten, waarschuwingen, geschillen, vragen, verzoeken of andere vragen op te lossen die zijn meegedeeld aan IDEIN LTD, ontvangen via elektronische formulieren op de WEBSITE, via telefoongesprekken, per gewone post of e-mail, zal IDEIN LTD deze informatie opslaan en verwerken als ook het resultaat van die verwerking.
 6. De diensten van IDEIN LTD en de functionaliteiten die op de WEBSITE worden aangeboden, zijn niet bedoeld om speciale categorieën gegevens op te slaan of te verwerken in de zin van Art. 9 en art. 10 van de verordening.
 7. De GEBRUIKER verbindt zich ertoe geen informatie op te slaan of te verzenden via de WEBSITE, in welke vorm dan ook, informatie die specifieke gegevenscategorieën en gevoelige gegevens bevat, zoals: gegevens die zijn / haar raciale of etnische afkomst onthullen, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, genetische gegevens, biometrische gegevens, gezondheidstoestand, seksleven of seksuele geaardheid; gegevens met betrekking tot zijn / haar veroordelingen en overtredingen, identiteitsdocumenten of persoonlijk identificatienummer, paspoort / ID-nummer, enz.
 8. IDEIN LTD heeft geen verantwoordelijkheid voor en controleert de aanwezigheid van de gegevens onder art. 6 en 7 op de WEBSITE niet. Het verstrekken van dergelijke informatie is volledig het risico en de verantwoordelijkheid van de persoon die deze verstrekt.
 9. De GEBRUIKER mag geen van de bovenstaande gegevens opslaan in het gebruikersprofiel, noch mag hij / zij dergelijke gegevens naar andere gebruikers sturen via de functionaliteit van de WEBSITE.
 10. IDEIN LTD kan aanvullende gegevens met betrekking tot de GEBRUIKER verwerken in gevallen waarin de GEBRUIKER dergelijke gegevens vrijwillig verstrekt door relevante elektronische formulieren op de WEBSITE in te vullen, voorkeuren en instellingen toe te voegen, enz.

IV.Gegevens met betrekking tot het process van dienstgebruik

 1. Onthouden van een ingelogde gebruiker (automatisch inloggen): op de WEBSITE is een functionaliteit geïmplementeerd die het onthouden van een ingelogde gebruiker mogelijk maakt. De functionaliteit verwijst naar een specifiek apparaat en wordt geactiveerd door de GEBRUIKER door het selectievakje “onthoud mij” aan te vinken. De functionaliteit is uitgeschakeld bij het uitloggen, evenals door het vinkje uit het selectievakje “onthoud mij” te verwijderen.
 2. Logs met betrekking tot beveiliging, technische ondersteuning, ontwikkeling, enz. Logs met de volgende doeleinden worden gebruikt op de WEBSITE: om de betrouwbare werking van de DIENSTEN te verzekeren en om technische problemen te identificeren; om de veiligheid van de DIENSTEN te waarborgen en kwaadwillende acties te detecteren; tijdschriften waar dit wettelijk vereist is (zoals logboeken van elektronische verklaringen).
 3. Logboek voor accountregistratie: dit logboek maakt identificatie en automatische blokkering van ongeautoriseerde pogingen tot toegang tot accounts mogelijk. Het wordt onderhouden voor een periode van maximaal 1 (één) jaar; het bevat inlogdatum en -tijd, de status, of het inloggen was via een mobiele versie, applicatie of desktopbrowser, IP-adres.
 4. Cookies: De werking van de WEBSITE vereist het gebruik van cookies. Een gedetailleerde beschrijving van de gebruikte cookies en hun doel is te vinden in het Cookiebeleid.

V.Verwerking van persoonsgegevens

 1. IDEIN LTD verzamelt, gebruikt en verwerkt de hierboven beschreven informatie voor de doeleinden uiteengezet in dit BELEID en in de ALGEMENE VOORWAARDEN voor het gebruik van de DIENSTEN. Deze kunnen zijn:
  1. Ten behoeve van het sluiten en uitvoeren van het contract tussen de GEBRUIKER en IDEIN LTD voor de levering van de DIENSTEN;
  2. Met het oog op de bescherming en handhaving van de legitieme belangen van andere gebruikers van de DIENSTEN, derden en IDEIN LTD;
  3. Doeleinden waarvoor de GEBRUIKER zijn / haar uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven;
  4. Met het doel IDEIN LTD in staat te stellen hun wettelijke verantwoordelijkheden uit te voeren.
 2. Contractsluiting en uitvoering: dit doel heeft betrekking op de stappen die moeten worden genomen om een contract tussen de AANBIEDER en de GEBRUIKER tot stand te brengen en uit te voeren, inclusief de gegevensverwerking die nodig is om de registratie uit te voeren, een gebruikersprofiel aan te maken en de activiteiten met betrekking tot de levering van de DIENSTEN toegankelijk via de WEBSITE. Bovendien omvatten dergelijke doeleinden de communicatie met de GEBRUIKER, inclusief e-mail die nodig is om de DIENSTEN te leveren en / of de GEBRUIKER te informeren over eventuele wijzigingen van de aangeboden DIENSTEN. Voor dat doel kan het nodig zijn om een deel van of alle bovengenoemde gegevenscategorieën te verwerken.
 3. Gerechtvaardigd belang: doeleinden die verband houden met de gerechtvaardigde belangen van IDEIN LTD en / of derden zoals anderen. Dergelijke doeleinden zijn onder meer:
  1. Om de goede werking en het gebruik van de WEBSITE door de GEBRUIKER en door andere gebruikers, het onderhoud en de administratie van de DIENSTEN, de beslechting van de geschillen, de identificatie en preventie van schadelijke acties te verzekeren.
  2. Om technische problemen of problemen met betrekking tot functionaliteit te identificeren en op te lossen.
  3. Om te communiceren met de GEBRUIKER, ook via e-mail, over belangrijke zaken met betrekking tot de DIENSTEN.
  4. Om waarschuwingen, klachten, verzoeken en andere correspondentie te ontvangen en te verwerken.
  5. Om de rechten en legitieme belangen van IDEIN LTD te bewerkstelligen en te beschermen, inclusief in de rechtbank, en te helpen bij het uitoefenen en beschermen van de rechten en legitieme belangen van andere gebruikers van de WEBSITE en / of betrokken derden.
  6. Voor dat doel kan het nodig zijn om een deel van of alle bovengenoemde categorieën te verwerken.
 4. Wettelijke verantwoordelijkheden: de doeleinden die verband houden met het voldoen aan hun wettelijke verplichtingen door IDEIN LTD omvatten de vervulling van hun wettelijke verplichtingen om informatie te bewaren of te verstrekken na ontvangst van een bevel van een bevoegde staat of gerechtelijke autoriteiten, terwijl ervoor wordt gezorgd dat dergelijke bevoegde overheidsinstanties in staat zijn om hun toezichthoudende bevoegdheden uitoefenen, en de naleving van de wettelijke verplichtingen van IDEIN LTD om de GEBRUIKER op de hoogte te stellen van verschillende omstandigheden met betrekking tot de rechten van de GEBRUIKER, de geleverde DIENSTEN of de bescherming van de gegevens van de GEBRUIKER, enz. Voor dat doel kan het nodig zijn om een deel van of alle bovengenoemde categorieën te
 5. Expliciete toestemming: de gegevens van de GEBRUIKER mogen worden verwerkt op basis van zijn / haar expliciete toestemming; de verwerking is in dat geval specifiek en in de omvang en reikwijdte voorzien in de respectieve toestemming.

VI.Bewaartermijn

Met betrekking tot het bewaren van gegevens past IDEIN LTD het algemene principe toe om gegevens in de kleinste hoeveelheid te bewaren voor een periode die niet langer is dan de tijd nodig voor het leveren van de DIENSTEN, terwijl de veiligheid en betrouwbaarheid ervan en de naleving van de wettelijke vereisten gewaarborgd worden:

  1. Registratiegegevens (zoals naam, achternaam, e-mailadres) en informatie over de registratie en akkoord met de VOORWAARDEN (datum, tijd, IP-adres): voor de gehele duur het profiel op de WEBSITE en niet langer dan 1 ( één) jaar na beëindiging van de registratie.
  2. Taalvoorkeursgegevens: gedurende de actieve GEBRUIKERS-sessie
  3. Aanmeldingslogboek (bevat aanmeldingsdatum en -tijd, status, indien aanmelding via mobiele versie, applicatie of desktopbrowser, IP-adres is): voor niet langer dan 1 (één) jaar van de laatste aanmelding of totdat het GEBRUIKER-account wordt gesloten.
  4. Systeemlogboeken (kunnen informatie bevatten zoals: datum en tijd, IP-adres, URL, browser en apparaatinformatie): voor een periode niet langer dan 1 jaar.
  5. Correspondentie, klachten en alerts, verzoeken, inkomende telefoontjes: correspondentiegegevens, klachten en alerts worden niet langer dan 5 (vijf) jaar bewaard. Gegevens van inkomende telefoongesprekken worden maximaal 1 (één) maand bewaard.
  6. In het geval van een juridisch geschil of een procedure die het bewaren van gegevens vereist en / of een verzoek van een bevoegde overheidsinstantie, kan het mogelijk zijn om gegevens langer te bewaren dan de gespecificeerde perioden tot de definitieve oplossing van het geschil of de procedure met alle betrokken autoriteiten.
  7. Deze bewaartermijnen kunnen worden gewijzigd indien op grond van de geldende regelgeving een andere bewaarplicht is vastgesteld.
  8. Back-up: Om de betrouwbaarheid van de DIENSTEN te garanderen en te verzekeren en om gegevensverlies om technische redenen te voorkomen, is er een back-upbeleid op de WEBSITE. De langste updateperiode (inclusief het verwijderen van gegevens) van alle back-ups is 7 (zeven) dagen.

VII.Informatieverstrekking

 1. IDEIN LTD verstrekt geen persoonlijke gebruikersgegevens aan derden op een andere manier dan zoals beschreven in dit BELEID, de VOORWAARDEN en de gevallen zoals geregeld door de wet.
 2. De persoonlijke gegevens van de GEBRUIKER mogen alleen aan derden worden verstrekt in de volgende gevallen:
 3. 3. In geval van verandering van eigendom, zoals fusie, overname of verkoop van activa die de verwerking van persoonsgegevens beïnvloeden, wordt de GEBRUIKER      hiervan vooraf op de hoogte gebracht.4.Met betrekking tot persoonlijke gegevens onder de verordening, zijn de rechten van de GEBRUIKER als volgt:1.het recht op informatie: dit BELEID heeft tot doel de GEBRUIKER gedetailleerd te informeren over de verwerking van zijn / haar persoonsgegevens in verband met de geleverde DIENSTEN.
  1. Het recht op toegang: De GEBRUIKER heeft het recht om bevestiging te krijgen of zijn / haar persoonlijke gegevens worden verwerkt; om er toegang toe te hebben en om geïnformeerd te worden over de verwerking ervan en de rechten van de GEBRUIKER met betrekking tot dergelijke gegevens. Dergelijke toegang is te allen tijde mogelijk met behulp van de daarvoor voorziene functionaliteiten.
  2. Recht op correctie: De GEBRUIKER heeft het recht om zijn / haar persoonlijke gegevens te corrigeren indien deze onvolledig of onjuist zijn.
  3. Recht op verwijdering: De GEBRUIKER heeft het recht om verwijdering van gegevens te verzoeken, behalve wanneer er een substantiële reden en / of wettelijke verplichting is om ze te verwerken.

  5.Sluiten van een profiel: de GEBRUIKER heeft desgewenst de mogelijkheid om zijn profiel op elk moment te sluiten via de daarvoor voorziene functionaliteit.

  1. Recht op beperking met betrekking tot gegevensverwerking: De verordening voorziet in de mogelijkheid om de verwerking van persoonsgegevens door de GEBRUIKER te beperken, als daar redenen voor zijn.
  2. Recht om derden op de hoogte te stellen: indien van toepassing heeft de GEBRUIKER het recht om de Beheerder te vragen om zijn / haar persoonlijke gegevens om de derde partijen te informeren wanneer hij / zij dergelijke gegevens heeft verstrekt in verband met het corrigeren, wissen of beperken van de verwerking van Persoonsgegevens van GEBRUIKER.
  3. Recht op gegevensoverdracht: De GEBRUIKER heeft het recht om de persoonlijke gegevens die hij / zij heeft verstrekt en die op hem / haar betrekking hebben, te ontvangen in een gestructureerd, populair machinaal leesbaar formaat, en om dergelijke gegevens te gebruiken voor een andere beheerder op de discretie van de GEBRUIKER.
  4. Het recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking met profilering gebaseerde beslissing die juridische gevolgen voor de GEBRUIKER met zich meebrengt of hem / haar op soortgelijke wijze in aanzienlijke mate treft, tenzij hiervoor redenen zijn op grond van de toepasselijke bescherming van persoonsgegevens wetgeving en passende garanties worden verstrekt voor de bescherming van de rechten, vrijheden en legitieme belangen voor de bescherming van de rechten, vrijheden en legitieme belangen van de GEBRUIKER: technologieën die in deze categorie vallen, worden niet gebruikt bij het leveren van de DIENSTEN op de website.
  5. recht op intrekking van toestemming: de GEBRUIKER heeft het recht om zijn / haar toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens uitgevoerd op basis van zijn / haar toestemming te allen tijde in te trekken. Een dergelijke intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de gegeven toestemming voorafgaand aan het het moment van intrekking. In het geval van diensten zoals abonnement op e-mailadvertenties, waarbij het abonnement is gebaseerd op de toestemming van de GEBRUIKER, wordt de mogelijkheid geboden om het abonnement op elk moment te beëindigen (intrekking van toestemming).
  6. Recht van bezwaar: De GEBRUIKER heeft het recht om bezwaar te maken tegen gegevens die worden verwerkt op basis van gerechtvaardigd belang. In het geval dat een dergelijk bezwaar wordt ontvangen, zal IDEIN LTD het verzoek van de GEBRUIKER in overweging nemen en, indien gerechtvaardigd, hieraan voldoen. Als wordt geoordeeld dat er overtuigende juridische gronden zijn voor verwerking, of dat dit nodig is om juridische claims vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, zal IDEIN LTD de GEBRUIKER hierover informeren.
  7. Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit: de GEBRUIKER heeft het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit in het geval hij / zij van mening is dat de verwerking van de persoonsgegevens die op hem / haar betrekking hebben in strijd is met de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.
  8. Nauwkeurigheid van informatie: IDEIN LTD is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die door de GEBRUIKER worden verstrekt, noch voert IDEIN LTD enige inspectie uit in dit aspect of garandeert ze de werkelijke identiteit van de natuurlijke personen die dergelijke gegevens indienen. Telkens wanneer de GEBRUIKER vermoedens heeft, of fraude en / of geweld heeft vastgesteld, zal de GEBRUIKER IDEIN LTD onmiddellijk op de hoogte brengen. De GEBRUIKER zal bij het verstrekken van welke informatie dan ook op de WEBSITE op geen enkele manier inbreuk maken op de rechten van iemand anders met betrekking tot de bescherming van persoonlijke gegevens of enige andere van hun rechten

Contact informatie

IDEIN LTD, UIC 117630912

Adres:

Bulgaria, Ruse 7000, Zaychar Str. 9

Tel. + 359 82 831183

E-mail: office@idein.eu

Het huidige BELEID werd voor het laatst bijgewerkt op 14/10/2020.

Cookie beleid

Om ActaUni goed te laten werken, plaatsen we soms kleine gegevensbestanden, ‘cookies’ genaamd, op uw apparaat.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat een website op uw computer of mobiel apparaat opslaat wanneer u de site bezoekt. Het stelt de website in staat om uw acties en voorkeuren (zoals login, taal, lettergrootte en andere weergavevoorkeuren) gedurende een bepaalde periode te onthouden, zodat u deze niet steeds opnieuw hoeft in te voeren wanneer u terugkeert naar de site of blader van de ene pagina naar de andere.

 • First party cookies zijn cookies die worden ingesteld door de website die u bezoekt. Alleen die website kan ze lezen. Bovendien kan een website mogelijk gebruikmaken van externe services, die ook hun eigen cookies plaatsen, ook wel cookies van derden genoemd.
 • Permanente cookies zijn cookies die op uw computer worden opgeslagen en niet automatisch worden verwijderd wanneer u uw browser afsluit, in tegenstelling tot een sessie cookie die wordt verwijderd wanneer u uw browser verlaat.

Elke keer dat u het platform bezoekt, wordt u gevraagd om cookies te accepteren of te weigeren.

Cookies kunnen ook worden gebruikt om geanonimiseerde statistieken op te stellen over de browse-ervaring op onze sites.

Hoe gebruiken wij cookies?

ActaUni gebruikt voornamelijk ‘first party cookies’. Dit zijn cookies die zijn ingesteld en beheerd door Idein LTD, niet door een externe organisatie.

Om sommige van onze pagina’s te kunnen bekijken, moet u echter cookies van externe organisaties accepteren.

U kunt deze cookies verwijderen of blokkeren, maar als u dat doet, werken sommige functies van deze site mogelijk niet zoals bedoeld. Deze cookies worden gebruikt om te onthouden:

 • uw weergavevoorkeuren, zoals browsertaal, contrastkleur, lettergrootte, gebruikt apparaat, voorkeuren voor zoekresultaten en voorkeuren voor meldingen;
 • uw laatste bezoek aan de website (voor statistische doeleinden) en de drie meest recent bezochte pagina’s (om onze helpdesk te helpen als u een verzoek indient);
 • Of u al dan niet akkoord bent gegaan met ons gebruik van cookies op deze site.

Bezoekersvoorkeuren

Deze zijn door ons ingesteld en alleen wij kunnen ze lezen. Ze onthouden of u akkoord bent gegaan (of geweigerd) met het cookiebeleid van deze site.

Naam Dienst Doel Type cookie en duratie
PORTAL2012_USER_PREFERENCES OP PORTAL Gebruikersbewaarvoorkeuren (taal, toegankelijkheid, paginering, standaardvragen enz.) Einde browsersessie
GUEST_LANGUAGE_ID OP PORTAL Opslag gasttaal 1 jaar

Operationele cookies

Er zijn enkele cookies die we moeten opnemen om bepaalde webpagina’s te laten functioneren. Om deze reden hebben ze uw toestemming niet nodig. Met name:

 • authenticatiecookies;
 • technische cookies vereist door bepaalde IT-systemen.

Authenticatie cookies

Deze worden opgeslagen wanneer u inlogt op ActaUni met behulp van onze authenticatiedienst (ActaUni Login). Wanneer u dit doet, accepteert u het bijbehorende privacybeleid.

Naam Dienst Doel Type cookie en duratie
COOKIE_ORIG_URL OP PORTAL Authenticate users in the portal End of browser session
COOKIE_PROXY_URL OP PORTAL Authenticate users in the portal End of browser session
COOKIE_LOGOUT_URL OP PORTAL Authenticate users in the portal End of browser session
COOKIE_REQUEST_TOKEN OP PORTAL Authenticate users in the portal End of browser session
COOKIE_REQUEST_TOKEN_SECRET OP PORTAL Authenticate users in the portal End of browser session

De namen van deze cookies kunnen wijzigen, omwille van technische redenen.

Technische cookies

Naam Dienst Doel Type cookie en duratie
OP_PORTAL_BASKET_ID OP PORTAL Manage shopping cart End of browser session
OP_PORTAL_BASKET_ID OP PORTAL Manage shopping cart End of browser session

Analytics cookies

We gebruiken deze louter voor intern onderzoek naar hoe we de dienstverlening aan al onze gebruikers kunnen verbeteren.

De cookies beoordelen eenvoudigweg hoe u omgaat met onze website – als anonieme gebruiker (de verzamelde gegevens identificeren u niet persoonlijk).

Deze gegevens worden ook niet gedeeld met derden of voor andere doeleinden gebruikt. De geanonimiseerde statistieken kunnen worden gedeeld met aannemers die werken aan communicatieprojecten onder contractuele overeenkomst met Idein LTD.

U bent echter vrij om dit soort cookies te weigeren – via de cookiebanner die u ziet op de eerste pagina die u bezoekt.

Naam Dienst Doel Type cookie en duratie
WT_FPC OP PORTAL Verzamel analytische gegevens van gebruikers End of browser session
_pk_ses OP PORTAL Verzamel analytische gegevens van gebruikers 30 minuten
_pk_id OP PORTAL Verzamel analytische gegevens van gebruikers 13 maanden
ppms_privacy_ OP PORTAL Slaat de toestemming van de bezoeker op voor het verzamelen en gebruiken van gegevens 365 dagen of 30 minuten (voor anonieme tracking)

Cookies van derden

Sommige van onze pagina’s geven inhoud weer van externe providers, zoals YouTube, Facebook en Twitter.

Om deze inhoud van derden te bekijken, moet u eerst hun specifieke voorwaarden accepteren. Dit omvat hun cookiebeleid, waar wij geen controle over hebben.

Maar als u deze inhoud niet bekijkt, worden er geen cookies van derden op uw apparaat geïnstalleerd.

Externe providers op ActaUni

Deze services van derden vallen buiten de controle van IDEIN LTD. Aanbieders kunnen op elk moment hun servicevoorwaarden, het doel en het gebruik van cookies enz. Wijzigen.

Privégegevens

De cookie-gerelateerde informatie wordt niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren en de patroongegevens vallen volledig onder onze controle. Deze cookies worden niet voor een ander doel gebruikt dan hier beschreven.

Hoe kunt u cookies beheren?

U kunt cookies naar eigen inzicht beheren / verwijderen

Removing cookies from your device

Cookies van uw apparaat verwijderen U kunt alle cookies die al op uw apparaat staan, verwijderen door de browsegeschiedenis van uw browser te wissen. Hiermee worden alle cookies verwijderd van alle websites die u heeft bezocht.

Houd er echter rekening mee dat u ook bepaalde opgeslagen informatie kunt verliezen (bijv. Opgeslagen inloggegevens, sitevoorkeuren).

Beheer van sitecookies

Voor meer gedetailleerde controle over sitecookies, controleert u de privacy- en cookie-instellingen in uw favoriete browser.

Cookies blokkeren

U kunt de meeste moderne browsers zo instellen dat er geen cookies op uw apparaat worden geplaatst, maar het kan zijn dat u enkele voorkeuren handmatig moet aanpassen elke keer dat u ActaUni bezoekt. En sommige diensten en functionaliteiten werken mogelijk helemaal niet goed (bijvoorbeeld inloggen op uw profiel).

 • Ik accepteer cookies
 • Ik weiger cookies (*) (behalve degene die deze keuze onthoudt)
 • Ik weiger alle cookies (*) (in dit geval ziet u onze cookie-banner elke keer dat u onze website bezoekt)

(*) U kunt alleen cookies weigeren die niet strikt noodzakelijk zijn. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk om u in staat te stellen deze website te gebruiken. Zonder deze cookies kunnen we bepaalde functies niet bieden.

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.