HOE MOET JE BEGINNEN?

INHOUDSOPGAVE

In wat volgt beschrijven we in het kort wat de verschillende tussenstops van de reisweg inhouden. Wil je er vervolgens meer over weten? Klik dan op de desbetreffende stap.

1. Draagvlak creëren

Het is belangrijk dat verschillende belanghebbenden binnen jouw organisatie overtuigd zijn van het belang van het werken aan energie op het werk. Jouw stakeholders zijn niet enkel het management of de directie (hoewel je hen best overtuigt vooraleer je effectief aan de slag gaat), maar ook de personeelsdienst of HR, preventieadviseurs, de hiërarchische lijn, en natuurlijk ook de werknemers (eventueel via werknemersvertegenwoordigers).

2. Structuren opzetten

In deze stap zal je structuren moeten opzetten om werk te maken van energie op het werk. Je kan hiervoor een nieuwe werkgroep opzetten (en deze een catchy naam geven, zoals de “Energizers”), of je kan de hulp inroepen van een bestaande werkgroep (bv. een werkgroep rond welzijn op de werkvloer).

Voor kleinere organisaties is het opzetten van een werkgroep niet noodzakelijk. Probeer het proces wel met minstens 2 personen aan te gaan. Zo kan je elkaar motiveren en energie geven en blijft de continuïteit gegarandeerd.

3. Analyseren

Het doel van deze stap is om de huidige situatie van de organisatie in kaart te brengen. Wat doet de organisatie reeds op het vlak van energie op het werk? Welke noden zijn nog onvervuld? Om een goed inzicht in de noden te krijgen, worden best zoveel mogelijke stakeholders betrokken.

4. Strategie en actieplan opstellen

In deze stap wordt alle verzamelde informatie bij elkaar gebracht en wordt op basis hiervan een prioriteitenlijst opgesteld. Aan deze prioriteiten worden vervolgens concrete acties gekoppeld. Het is belangrijk om hierbij ook een actieplan op te stellen van wanneer en hoe deze acties kunnen geïmplementeerd worden binnen de organisatie.

5. Acties uitvoeren

Het is belangrijk om het niet enkel bij woorden te houden, maar ook tot actie over te gaan. Communicatie is hierbij een sleutelwoord: vertel werknemers uitvoerig over waarom bepaalde acties gekozen zijn en op welke manier ze in de organisatie geïmplementeerd zullen worden.

6. Evalueren

Om te weten of de acties hun gewenste doel bereikten, is het nodig om ze te evalueren. Deze evaluatie kan verschillende vormen aannemen. Een vorm van evaluatie kan erin bestaan om na te gaan of de aangereikte acties gebruikt worden. Welke factoren faciliteren of belemmeren het gebruik? Een andere vorm van evaluatie kan gaan over de impact van de acties op werknemers en op de organisatie.

7. Bijsturen en verankeren

Na de evaluatie zijn er twee mogelijke paden. Wanneer de acties succesvol zijn, kunnen ze best geïntegreerd worden in de bestaande structuren om ze vast te houden. Wanneer de acties niet succesvol zijn, kan bekeken op welke manieren ze kunnen bijgestuurd worden om wel succesvol te worden.

Alvast een energieke reis gewenst!

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.