4. STRATEGIE EN ACTIEPLAN OPSTELLEN

INHOUDSOPGAVE

Betrek werknemers bij het uitwerken van het actieplan. Op deze manier sluiten deze beter aan bij hun noden en zal er meer draagvlak zijn wanneer de acties geïmplementeerd worden. Het gaat hierbij immers om een gedeelde verantwoordelijkheid van werknemers en werkgever. Je kan dit bijvoorbeeld doen aan de hand van de World Café-methodiek (zie Appendix 9: World cafe). Communiceer hier duidelijk bij dat de input van werknemers belangrijk is, maar dat niet alles mogelijk zal zijn, en dat een selectie van acties zal gemaakt moeten worden op basis van de ingeschatte haalbaarheid en impact op werknemers.

“Inspraak en feedback van werknemers is belangrijk, dit zorgt voor de draagkracht van verdere acties.”

Leonardo Van De Wiele – preventieadviseur arbeidsveiligheid

Waar liggen onze prioriteiten?

De prioriteiten zullen afhankelijk zijn van wat er uit de nodenanalyse naar boven gekomen is (zie stap 3, met bijhorende templates), van wat er uit de voorstellen van acties van werknemers naar voren komt en van de ingeschatte haalbaarheid en impact van acties op werknemers.

  • Probeer bij het opmaken van het actieplan een combinatie van acties te voorzien die heel snel (“quick wins”), op korte termijn en op lange termijn kunnen geïmplementeerd worden.
  • Vul je projectplan verder aan met de vooropgestelde acties, zodat je deze ook mee kan opvolgen.

Maak je acties “SMART”

Gebruik de SMART-methode voor het opstellen van je acties. Appendix 10: SMART kan jou hierbij helpen. SMART is een acroniem dat staat voor het volgende:

  • Specifiek: Zorg ervoor dat je duidelijke en concrete doelen en acties formuleert. Ga na of het voor iedereen duidelijk is wat de acties zijn en waartoe ze dienen.
  • Meetbaar: Zorg ervoor dat de doelen en acties die vooropgesteld zijn meetbaar zijn. Wanneer zijn de doelen en acties bereikt?
  • Acceptabel: Zorg ervoor dat alle werknemers en het management of de directie achter de doelen en acties staan.
  • Realistisch: Zijn de acties die vooropgesteld worden realistisch en haalbaar? Is er een wettelijk kader voor de acties? Vergen de acties niet te veel van werknemers? Is het niet te veel ineens? Maak een goede combinatie van quick wins en acties op langere termijn. Zo houd je het thema ook levend in de organisatie.
  • Tijdsgebonden: Wanneer worden de acties geïmplementeerd? Over welke tijdspanne lopen ze? Gaat het om tijdelijke of structurele maatregelen?

Bepaal je indicatoren voor succes

In deze stap denk je best ook al na over welke indicatoren ervoor zorgen dat de doelen, acties en maatregelen succesvol zijn. Je wil namelijk impact hebben op het energiepeil en het welzijn van werknemers.
Dit kan op verschillende manieren:
• Je kan vooropstellen hoeveel werknemers bv. van een dienstverlening gebruik dienen te maken.
• Via een kwantitatieve impactmeting kan je de situatie van voor de acties vergelijken met de situatie nadat de acties geïmplementeerd zijn. Hierbij bevraag je een aantal indicatoren (bv. job tevredenheid, burn-out symptomen, net promotor score, …) voor en na de implementatie van de acties en bestudeer je de verandering in de indicatoren. Hopelijk kan je een positieve evolutie gewaarworden …
• Het is ook mogelijk om indicatoren te bestuderen die reeds bijgehouden worden door de HR-afdeling en die gelinkt zijn aan welzijn op het werk. Bv. aantal dagen ziekte-afwezigheid, personeelsverloop. Een andere mogelijke indicator is bv. de productiviteit van werknemers.

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.